آموزش کارآمد

انسان شایسته ونیک یا به گفته ی "اریک فروم" ، انسان بارور(دیدگاهی روان جامعه شناختی)

آموزگاربزرگ " اریش فروم " الگویی را با نام انسان بارور در روانشناسی ارائه نمود که در مورد این الگو وبه ریشه ی پیدایی آن در این جا اشاره می شود . ایشان 12 ساله بود که زنی بااستعداد وسالم ازدوستان خانوادگی اش ، خودکشی کرد و نیز در 14 سالگی در آغازجنگ جهانی اول رفتار نادرست وغیرمنطقی هم میهنان آلمانی اش را می دید که این دو رویداد این پرسش رادرذهن او ایجاد کردو به خود سرگرم نمود که :چراافرادشایسته ومنطقی ناگهان دیوانه می شوند یادست به رفتارهای پرخطرمی زنند؟

ایشان می گوید،برپایه ضرورت های جامعه ای راکه درآن زندگی می کنیم،ماهمانی هستیم که مجبوریم باشیم . اوشخصیت ومنش رابیشترمحصول فرهنگ می داندواین که جامعه تاچه اندازه نیازهای افرادرابرآورده می سازد یا به آن ها نمی پردازد .

جامعه ی ناسالم دراعضای خود،دشمنی بدگمانی وبی اعتمادی می آفریندومانع رشدکامل آنان می شود و در برابر آن ، جامعه سالم امکان عشق ورزیدن به یکدیگروباروروآفریننده (خلاق) بودن رابرای اعضای خویش فراهم می نماید .تلاش برای سلامت عاطفی وبهبود،گرایش یااستعدادفطری برای زندگانی باروروبرای هماهنگی وعشق ، درنهادهمه ی ماست . اگربه افرادفرصت داده شوداین گرایش هاشکوفامی شودوامکان بیشترین بهره برداری ازاستعدادبالقوه راخواهدداد . جوامع بیمارمردمان بیماربه وجود می آورد و برعکس .

فروم می گوید:نبودن آزادی درقرون وسطی عامل جبران کننده ای داشت وآن احساس ایمنی مردم ازنقش خوددرجامعه بود . هیچ کس دراین باره که چه بودیاکه بود، تردیدی نداشت بنابراین احساس ثبات وتعلق می کرد . دربرابر آن در جوامع امروزی به علت ناایمنی افزایش یافته ی خویش،ازآزادیِ پرورش همه ی توانایی های درونی خویش وتمامی جوهرخودبرخوردارنیستسم .

مشکل زیربنایی ما،یافتن راه حلی برای دوگانگی هستیمان ویافتن اشکال تازه ای برای پیوندباطبیعت،بادیگران وباخودمان است.تمام هستی بشربااین گزینش گریزناپذیرمیان "بازگشت وپیشرفت،بازگشت به زندگی حیوانی یارسیدن به مرحله زندگی انسانی " مشخص می شود . شوروشوق ونیازهای مامتوجه یافتن راهی برای حل این مساله ی اساسی است .

انگیزش شخصیت سالم : موثرترین عامل درشخصیت انسان،نیازهای روانی اوست.انگیزه انسان خواه سالم یا ناسالم،نیازهای روانی اوست و تفاوت آن ها تفاوت در شیوه ی ارضای آن هاست . اشخاص سالم ازراههای زایا،باروروخلاق این نیازهاراارضا می کنندواشخاص ناسالم ازراههای نادرست ونامعقول.

ویژگی های شخصیت سالم : شخصیت سالم عمیقا عشق می ورزد ،آفریننده است،نیروی اندیشه اش را کاملا پرورده است،جهان وخودرابه گونه ای که هست می فهمد،احساس هویت پایداری دارد،باجهان درپیونداست ودرآن ریشه دارد،حاکم وعامل سرنوشت خویش است و ازدوستی ها وعلائق ناپایداروهمیشه گونه گون آزاد است.

ایشان شخصیت سالم رادارای جهت گیری بارورمی داندواین به شخصیت بالغِ "آلپورت" و انسان خواستارتحقق خویشتن "مزلو"نزدیک است . باروربودن یعنی به کاربستن همه ی نیروهاوتوان مندی های درونی وبالقوه ی خویش .

چهارجنبه ی شخصیت سالم : عشق بارور ، اندیشه وتفکربارور ، خوش بختی ، وجدان اخلاقی .

عشق بارور، به پیوندورابطه ی آزاد وبرابر انسان ها با یکدیگر وابسته است و دستیابی به این گونه از دوستی ووابستگی ازدشوارترین دستاوردهای زندگی است زیرا به تلاش فراوان نیازدارد .

به امیدآن که همه ی مردم جهان و به ویژه ایرانیان از این الگو بیاموزند ودر زندگی به کارش ببندند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:18  توسط باقررمضان زاده  |