آموزش کارآمد

پرسش های آموزش مفاهیم

به نام خدای بزرگ وبخشنده

 1. به نام خدا        سوالات آزمون المپیاد  آموزش مفاهیم 1 و 2            رمضان زاده

  A : کتاب فعالیت های آموزشی درپیش دبستانی 

  1. یادگیری فعال باکدام یک ازمواردبیان شده بیشترارتباط دارد ؟  الف : تجربه ذهنی ازطریق مفهوم   ب :  تجربه ذهنی ازطریق هدف پ : تجربه مستقیم ازطریق حواس  ت : تجربه غیرمستقیم ازطریق حواس
  2. تعامل کودک بامحیط به مانند یک دانشمند ، مامربیان راوامی داردتا بادقت به آموزش .................بپردازیم .  الف : علوم واطلاعات   ب : تجارب علمی   پ : آزمایشهای علمی    ت : مهارت های علمی      
  3. مربیان پیش دبستانی به منظورایجادعلاقه وآمادگی درکودکان برای یادگیری ودرک مفاهیم ، بایدبه تدارک ................اقدام نمایند. الف : وسایل   ب : امکانات    پ :  شرایط         ت : نیروی انسانی متخصص    
  4. طبقه بندی اشیاء براساس تفاوت ها وشباهت ها درکدام حیطه ازعلوم قرارمی گیرد؟  الف : علوم اجتماعی   ب : علوم تجربی    پ : ریاضی  ت : هیچکدام
  5. فعالیت های موردنیاز درانجام عمل طبقه بندی کدام است ؟    الف : اندازه گیری ، برقراری ارتباط و مصاحبه   ب : اندازه گیری ، دقت و عمل ماهرانه   پ : مشاهده ، کاربردحواس واندازه گیری  ت : برقراری ارتباط ، تفسیرو شنیدن
  6. به منظورگسترش مهارت مشاهده ومقایسه درکودکان ، کدام فعالیت مناسب تراست ؟الف : تمرکزبرروی مواردکلی      ب :تمرکزبرمواردجزئی   پ : دقت دربرقراری ارتباط          ت : بحث وگفتگو
  7. درروش فعال وغیرمستقیم ... . الف : زمان آموزش محدودنیست   ب : معلم ناظروراهنماست  پ : درکودک نیازبه یادگیری ایجادمی شود   ت :  همه مواردبیان شده اجرامی شود  
  8. کدام مهارت زیربنای سایرمهارت هاست ؟   الف :  برقراری ارتباط    ب : مشاهده    پ : تفسیرونتیجه گیری  ت : فرضیه سازی    
  9. درمهارت برقراری ارتباط کودک بایدبتواند .......... الف : بین مشاهدات ارتباط برقرارکند   ب : استنباطات رابه هم مربوط سازد   پ : بادیگران به بحث وگفتگوبپردازد   ت : فرضیه هاراآزمون کند     
  10. بهترین روش برای مفهوم سازی درست  مفهوم " حیوان " کدام است ؟ الف : بازدیدومشاهده علمی    ب : آزمایش    پ : بازی     ت : نمایشنامه ای (ایفای نقش)
  11. آموزش مفاهیم اجتماعی به منظوردستیابی به چه هدفی انجام می شود ؟الف : الگوپذیری   ب :  جامعه پذیری    پ : پرورش شهروندنقادوتحلیل گر      ت : پرورش توانایی مدیریت    
  12. یادگیری هرنقش چندجنبه دارد ؟الف : وظایف نقش ، توانایی ها   ب : وظایف نقش   پ :  احساسات  مربوط به نقش   ت : وظایف نقش واحساسات مربوط به آن     
  13. کدام یک مربوط به آموزش درزمینه شناخت محیط است؟الف :مشاغل مهم   ب : برخوردبادیگران     پ :  پرهیزازپرخوری    ت : کمک به دیگران    
  14. کدام یک مربوط به آموزش درزمینه مهارتهای میان فردی است؟ الف :اطمینان نکردن به ناشناس ها    ب : توجه به توصیه های بهداشتی   پ :  گوش دادن به دیگران  ت : پاکیزه نگاه داشتن منزل     
  15. کدام روش درآموزش مفاهیم ومهارتهای اجتماعی کاربردبیشتری دارد؟  الف : سخنرانی   ب :  آزمایش    پ :حرفه آموزی   ت :مشاهده ای      
  16. ساختن یک کولاژ ازطریق کارگروهی وهمکاری بیشتربه کدام زمینه مربوط است : الف : هنری   ب : تجربی  پ : کارگاهی  ت : اجتماعی    
  17. اجتماعی شدن باکدام یک ازعبارات ارتباط بیشتری دارد؟  الف : یادگیری نقش های اجتماعی   ب : یادگیری آداب اجتماعی   پ : یادگیری روابط اجتماعی          ت : یادگیری نهادهای اجتماعی
  18. بروزکدام یک از رفتارها ، شاخص ونشانه ای جهت انتخاب مفاهیم ومهارتهای موردنیازآموزش اجتماعی است ؟    الف : اجتماعی     ب : غیراجتماعی    پ : کودکانه    ت : غیرکودکانه
  19. * کدام یک دررشداجتماعی کودکان موثرتراست ؟    الف : زمینه ارثی     ب : رفتاروالدین     پ : گفتاروالدین     ت : هماهنگی والدین بایکدیگرج : هماهنگی افرادموثر
  20. درآموزش ریاضی به کودک پیش دبستانی به کدام یک ازروابط بایدتوجه داشت ؟ الف : کمی   ب :کیفی    پ :  استدلالی  ت : عددی         
  21. نسبت روابط کمی به کیفی کدام است؟الف:کیفی مشکل تراست   ب:کمی مشکل تراست   پ : برابرند   ت :  کمی مقدمه کیفی است      
  22. یادگیری یک رابطه ریاضی وبیان آن  مطابق آنچه یادگرفته ، کدام  نوع دانش است ؟ الف : منطقی    ب : حسی حرکتی   پ : فیزیکی   ت : اجتماعی
  23. کدام موردلازمه انجام عملیات ذهنی است؟  الف : تجسم    ب : هوش    پ : تمرکز      ت :  تمرکززدایی
  24. وقتی کودک بامقایسه ساختمان وماشین بدون آموزش قبلی  ، ساختمان رابلندترازماشین تشخیص می دهد ، به کدام نوع دانش ریاضی دست یافته است ؟  الف : حسی    ب : منطقی ریاضی   پ : فیزیکی   ت : اجتماعی
  25. سرآغازهوش مفهومی  ............  است .  الف : هوش حرکتی    ب : هوش زبانی   پ :  پیش مفهومی    ت : پیش بینی        
  26. کودک باجابجاشدن یکی ازدوخط کش هم اندازه که درکنارهم قرارگفته ، یکی رابلندترازدیگری تشخیص می دهد ، اودرکدام مرحله قراردارد ؟  الف : حسی حرکتی    ب : عملیات عینی    پ :عملیات صوری     ت :  پیش مفهومی        
  27. آموزش ریاضی ازچه دوره وسنی آغازمی شود؟الف:حسی حرکتی 2 سال  ب:عملیات عینی7 سال  پ:عملیات صوری  11 سال    ت :تفکرشهودی 4 سال        
  28. کدام یک ، ازشرایط عمده آموزش ریاضی است ؟    الف :  کشف روابط توسط کودک        ب :  فعالیت های دقیقاً برنامه ریزی شده زیرنظرمربی    پ : فعالیت های ذهنی خلاق     ت : استفاده ازعبارات واصطلاحات کاملاً علمی
  29. تشخیص،مقایسه ،طبقه بندی وردیف کردن ازمفاهیم ومهارتهای کدام علم است؟الف:علوم تجربی   ب:علوم اجتماعی    پ :ریاضی      ت :زبان آموزی    
  30. پیاژه کدام مفهوم رازاییده فعالیتهای مربوط به طبقه بندی،مقابله وردیف کردن می داند؟الف:عدد  ب:حسی    پ:عینی    ت :  ریاضی   
  31. چرا کودک 4 ساله ازبین دولیوان که یکی باریک و بلند ودیگری کوتاه وگشاد است و مقدارمساوی آب  دارد ، آب  لیوان باریک وبلند را بیشتر می داند ؟  به دلیل  : الف :عدم وجودتفکر شهودی    ب : عدم وجودتفکرحسی حرکتی   پ :  وجودعملیات عینی   ت : وجودتفکرشهودی    
  32. کودک حدود 5 سال به دوردیف ازاشیای نابرابرازنظرتعداد که ازنظرطول وظاهرمساوی باشند ، چه پاسخی می دهد ؟  الف :مساوی    ب : بزرگتر  پ :  کمتر   ت : بیشتر    
  33. روش فعال درآموزش ریاضی برروی چه اعمالی تاکیدمی کند؟  الف : حرکتی   ب : حسی    پ :منطقی ریاضی   ت :حسی حرکتی      
  34. درروش زبانی درآموزش ریاضی کدام یک ازمواردبیان شده مهم است ؟ الف : فهم شخصی ریاضی      ب : دانستن مفاهیم ریاضی       پ :  انجام عملیات ریاضی     ت : کشف مفاهیم ریاضی ازطریق قیاسی        
  35. روش مکانیکی باکدام بک ازدانش های عنوان شده رابطه دارد ؟ الف : حسی    ب : منطقی ریاضی   پ : اجتماعی   ت :  فیزیکی
  36. کدام روش برتشکیل تدریجی عادت به  تفکرمنطقی درکودک تاکیدمی نماید ؟ الف : مکاشفه ای     ب : استدلالی   پ : آزمایش    ت : سخنرانی
  37. کدام موردازموانع آموزش ریاضی به روش استدلالی است؟  ناتوانی کودک در:الف :برداشت مناسب      ب :درک  فلسفه ریاضی    پ :درک منطق ریاضی      ت :نتیجه گیری ازمقدمات    
  38. کدام روش ازاین فلسفه نشأت گرفته است؟((احساس منشاء تمام معلومات انسان است)).الف :منطقی  ب:آزمایش وخطا پ:مکاشفه ای    ت:الگویی
  39.  روش مکاشفه ای با کدام نوع دانش رابطه نزدیک دارد ؟  الف : حسی حرکتی     ب : فیزیکی   پ :  اجتماعی    ت : منطقی ریاضی
  40. چرابه نظرپیاژه روش مکاشفه ای پاسخگوی یادگیری ریاضی نیست  ؟  الف : درحدتوان کودک نیست    ب : به کودک آزادی بیش ازحد می دهد    پ :درهریادگیری تصورذهنی نیزاهمیت دارد     ت :  درهریادگیری تصورغیرذهنی نیز اهمیت دارد        
  41. روش فعال درآموزش ریاضی باکدام یک ازدانش هامطابقت می نماید  ؟   الف : حسی حرکتی     ب : فیزیکی   پ :  اجتماعی    ت : منطقی ریاضی
  42. روش حل مساله باکدام یک ازدانش های بیان شده متناسب است ؟    الف : حسی حرکتی     ب : فیزیکی   پ :  اجتماعی    ت : منطقی ریاضی
  43. بنابه نظرپیاژه فضای هندسی نخستین ذهن کودک چگونه  است ؟ الف : توپولوژیکی    ب : توپوگرافی   پ :  متریک    ت : ترسیمی
  44. رسم اشکال هندسی به صورت خطوط بسته وبدون زاویه وخط از حدود 4 سالگی کدام نوع علم هندسی است؟الف:توپولوژیکی ب:توپوگرافی  پ:متریک    ت :ترسیمی
  45. درکدام یک ازمحدوده های سنی کودک قواعدپرسپکتیو، متریک ، ترسیمی واقلیدسی  یعنی ویژگی های واقع گرایی دیداری  رارعایت می کند ؟    الف : 4 و5 سال     ب : 5 و6 سال     پ :  6 و7 سال     ت :7 و8 سال    
  46. ترتیب ارائه مفاهیم هنسی دردوره پیش دبستانی کدام است ؟    الف : سطح- حجم- زاویه وخط     ب : حجم- سطح- زاویه وخط    

  پ :  زاویه وخط  -  سطح- حجم          ت : سطح- حجم- فاصله    

  1. کدام یک ازوسایل عنوان شده برای درک مفهوم زمان وواحدهای آن برای کودکان پیش دبستانی مناسب است  ؟    الف : ساعت شنی    ب : ساعت آفتابی   پ :  ساعت عقربه دار    ت : ساعت دیجیتال
  2. کدام یک ازمواردبیان شده درمورد علم ریاضی درست است؟ الف : روش تفکر    ب : یک هنر   پ :  یک ابزار ت : به عنوان یک زبان  ث : همه موارد

  رابطه     B

  B : منابع دیگر

  1. درموردآموزش اندازه گیری باابزارهای استاندارد ، کدام مورددرست است؟الف:نیازی به یادگیری آن نیست     ب:باید به طور مستقیم آموزش داده شود      پ:فرصتهای مشخصی رابایددرنظرگرفت      ت:ازاندازه گیری غیراستانداردبه نوع استاندارد می توان رسید
  2. کدام مورددررابطه بامفهوم  "نصف " نزدکودکان درست است  ؟    الف : تقسیم شی ء به دوقسمت مساوی    ب : تقسیم شی ء به دوقسمت نامساوی    پ :  تقسیم شی ء به هرچندقسمت         ت : برداشتن بخشی ازاشیاء
  3. پوشیدن رویه میز از کارتهای مربعی به صورت کامل ، برای آموزش کدام مفهوم مناسب است؟الف : مساحت   ب : حجم    پ :  طول  ت : گنجایش
  4. تقسیم آب پارچ توسط لیوان های هم اندازه  برای آموزش کدام مفهوم مناسب است؟الف : مساحت   ب : حجم    پ :  طول  ت : هیچکدام

  C : جزوه آموزش مفاهیم

  1. کدام مورددررابطه با مفهوم درست است؟الف : مفهوم ازاندیشه ساخته شده است  ب : اندیشه ازمفهوم ساخته شده است    پ :  اندیشه ومفهوم درعرض هم قراردارند   ت : اندیشه ومفهوم ارتباطی بایکدیگرندارند
  2.  کدام یک ازمواردفردراقادرمی سازتابه اشیاء ورویدادها به صورت یک طبقه پاسخ دهد ؟  الف : عقیده     ب : تفکر     پ :  منطق     ت :مفهوم  
  3. کدام واژه به "طبقه ای ازمحرکات دارای ویژگی های مشترک" مربوط است؟الف : اطلاعات  ب:عقاید     پ:اندیشه ها     ت :مفهوم 
  4.  کدام یک مفهوم است ؟  الف : مربی کودک     ب : مربی کودک من     پ :  مربی پیش دبستانی فرهنگیان    ت :ریاست مهدفرهنگ    
  5. نمونه های درست یک مفهوم چه نامیده می شود؟     الف : مثال معین     ب : مثال نامعین پ :  مثال منفی  ت : مثال مثبت
  6.  نمونه های نادرست یاغلط  یک مفهوم چه نامیده می شود؟الف : مثال معین     ب : مثال نامشخص  پ :  مثال منفی  ت : مثال مثبت
  7. کدامیک ازعبارات درآموزش مفهوم درست تراست ؟  الف : ارائه تعدادکافی ازمثالهای قابل درک     ب : ارائه تعدادکافی ازمثالهای مثبت     پ :  ارائه تعدادی ازمثالهای  مثبت ومنفی    ت : ارائه تعدادکافی ازمثالهای  مثبت ومنفی   
  8. یادگیری مفاهیم وصفات آشکارنسبت به مفاهیم و صفات کمتر یا غیرآشکارچه رابطه ای  دارد  ؟ الف :هیچ   ب :مشکل تر   پ :آسانتر  ت :برابر
  9. کدام یک مفهوم تعریفی است  ؟  الف : خدا   ب : صندلی   پ :  کتاب       ت : ساعت
  10. یادگیری مفهوم چه کمکی به مامی کند؟  الف : خلاصه کردن رویدادها   ب : آسان کردن یادگیری وآموزش  پ:جلوگیری ازپیچیدگی محیط و عناصر آن   ت : شناسایی اشیاء ، رویدادهاوافرادمحیط  ث : جلوگیری ازیادگیری تکراری وشرطی   ج :ممکن ساختن یادگیری وآموزش   چ :تمام موارد

  63. پیش سازمان دهنده هادرآموزش باکدام موردرابطه دارند ؟الف : معناداری یادگیری   ب : ادراک انتخابی   پ :  حل مساله       ت : اصول وقواعد

  1. کدام گزینه اهداف آموزش علوم تجربی رابیان می کند؟  الف : دانش  فهم  کوشش     ب : دانش عمیق ودقیق و کاربردآن درعمل           پ :  دانش ، مهارت ونگرش        ت : مهارت وتسلط برروش های آزمایشی
  2. یادگیری و تسلط برمهارت های ضروری وموردنیاز علوم تجربی شامل چیست ؟  الف : کسب دانش پایه    ب : کسب توانایی مواجهه بامحیط پیرامون       پ :  کسب راه وروش دریافت دانش        ت : کسب فراورده های مهم  علوم تجربی
  3.  مشاهده ، اندازه گیری ، جمع آوری اطلاعات وتفسیر ، فرضیه سازی وبرقراری ارتباط ، کاربردابزاروطراحی تحقیق ازجمله کدام مهارت درعلوم تجربی هستند؟  الف : فرایندی     ب : فراورده ای           پ :  نگرشی        ت : دانشی
  4.  علت تاکیدبرمهارتهای فرایندی درآموزش علوم تجربی چیست ؟  الف : دنباله روی ازدانشمندان      ب : حضورهمیشگی درکلاس های درس     پ :  رفع نیازدرآینده        ت : عدم رفع نیازدرآینده                                  :D         المپیاد 86
  5. کودکان تا سن هشت سالگی برای فراگیری و گسترش هوش باید.......الف:به گونه ای فعال با ااشیای واقعی در ارتباط باشند     ب :از داستانهای  تخیلی استفاده نمایند   پ :  از تجربیات بزرگسالان استفاده نمایند                           ت : از طریق فیلم ها و تصاویر به یادگیری بپردازند
  6.  مهمترین  مهارتی که باید در دوره‌ی پیش‌دبستانی به کودکان آموزش داد کدام است؟الف:برقراری ارتباط  ب:پیش بینی                 پ:فرضیه سازی ت:مشاهده             
  7.  عمل کودکی که اشیاء را بر حسب صفت معینی به چند دسته تقسیم می کندچه نام دارد؟الف :مقایسه   ب : تشخیص          پ :طبقه بندی       ت :ردیف کردن
  8. کدام یک از مهارتهای علمی زیر که دانشمندان به کار می برند برای آموزش به کودکان در دوره پیش دبستانی مناسب است . الف :    ساختن قوانین        ب : مشاهده             پ :  تفکر انتقادی             ت :  تبیین نظریه
  9. روش اجرای آزمایش که یکی از راه‌های آموزش مفاهیم علوم تجربی به کودکان است اشاره به کدام روش زیر دارد؟ الف : یادگیری استنباطی    ب : یادگیری شناختی             پ :  یادگیری اکتشافی     ت :          یادگیری استدلالی               
  10. کدام مورد زیر عمیق‌ترین و پایدار ترین سطح یادگیری ارزش‌ها به شمار می‌رود؟ الف :    درونی کردن یک ارزش ب : متابعت    پ :  همانند سازی        ت :  القای ارزش از طریق قصه گویی
  11. تقلید از دیگران در چه سنی با قدرت ظاهر می شود؟ الف : 12  سالگی به بعد      ب : 7 تا 10 سالگی     پ :  6 تا 8 سالگی  ت :  5 تا  7 سالگی
  12. یکی از مشکل ترین مفاهیم در دوره‌ی پیش‌دبستانی  که دیدنی و قابل لمس نیست و کودک  باید آن را به نوعی حس کند، مفهوم........... می باشد. الف :    حجم               ب : زمان                     پ :  فاصله            ت :  وزن             
  13. کدام یک از موارد زیر جزء اهداف آموزش  مفاهیم زندگی اجتماعی برای کودکان در دوره‌ی پیش دبستانی نیست؟ الف :    آشنایی کودک با ارزش‌ها، آداب و رسوم و اخلاقیات اجتماعی  ب :                 ایجاد حس قدرشناسی در کودک نسبت به افراد جامعه در مشاغل مختلف    پ :  آماده کردن کودکان برای انتخاب شغل                      ت :  آشنایی کودک با افراد و خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهند
  14. وقتی در آموزش ریاضیات، به لذت بردن کودک از ریاضیات اهمیت می‌دهیم .....     الف :    اهداف عاطفی را در نظر داریم ب : قصد داریم کودک محاسبه کردن را بیاموزد                   پ :     هدف، خلاقیت کودک می‌باشد ت :    اهداف شناختی را مورد توجه قرار داده‌ایم
  15. یکی از مهم‌ترین دلایل آموزش مفاهیم اجتماعی به کودکان در دوره‌ی پیش‌دبستانی چیست؟ الف :   توجه به رشد ذهنی کودک ب :                علاقه کودکان به بازی‌های جمعی      پ :  جامعه پذیر کردن کودکان             ت :  آشنایی با خطرات
  16. مفاهیمی چون آداب و رسوم، مراسم محلی در حوزه کدام علوم قرار می‌گیرند؟الف:علوم محض    ب:علوم زیستی   پ:علوم تجربی   ت :علوم اجتماعی
  17. چرا در دوره‌ی پیش‌دبستانی، کودکان را با مفاهیم علوم تجربی و اجتماعی آشنا می‌کنیم؟  الف :    به منظور آشنایی کودکان با ب : به منظور آشنایی کودکان با محیط زندگی                     پ :  به منظور آشنایی کودکان با متون نظری                ت :  به منظور آشنایی کودکان با اصول
  18. در فراگیری علم به صورت اکتشافی، فراگیرنده : ......    الف :    به سؤالات طرح شده از طرف مربی پاسخ می‌گوید      ب : سؤالاتی طرح و از مربی خود می‌پرسد          پ :  به گونه‌ای فعال در  پی کسب دانش است       ت :  جهت پاسخ‌گویی به سؤالات فرضیه ارائه می‌‌دهد
  19. اهداف آموزش علوم تجربی و اجتماعی در دوره‌ی پیش‌دبستانی عبارتند از:  الف :    دانستنی، مهارت، شناخت       ب : دانستنی، مهارت، نگرش        پ :    عواطف و احساسات، مهارت، نگرش        ت :    مهارت، شناخت                      :E المپیاد 87
  20. هدف ازتدریس ریاضی دردوره پیش دبستانی کدام مورد است؟الف:ایجادآمادگی لازم برای زندگی در کلیه ابعاد برای هر فرد   ب:فرضیه سازی و پیش بینی برای راههای گوناگون حلّ یک مساله   پ:پرورش حسّ ابتکار وکنجکاوی    ت:ایجادتوانایی برای انجام محاسبات عددی درزندگی روزمره
  21. درحقیقت مرتب کردن اشیاء براساس یکی از صفات مارا به مفهوم ..... عدد نزدیک می کند.الف: کاهشی    ب : ترتیبی   پ :افزایشی   ت:ترکیبی
  22. مربی چگونه مفهوم دیروز رابرای کودک یادآوری می کند؟الف :ازطریق دادن تکلیف       ب:باارائه ی مطالب جالب روز قبل        پ :آموزش بیانی     ت : از راه  تمرین وتکرار
  23. آموزش مفاهیم ریاضی بااستفاده ازروش مکاشفه ای براساس چیست ؟ الف : اشکال و تصاویر       ب : ابزار        پ : مدل      ت : حس کنجکاوی
  24. آشنایی با موقعیت ها وجهت ها جزء کدام یک از مفاهیم آموزشی است؟الف:اندازه گیری      ب:هندسه      پ:فضا       ت:طبقه بندی
  25. مراحل آموزش مفاهیم ریاضی به ترتیب کدام است ؟ الف : مجرد ، نیمه مجسم ، مجسم        ب : مجرد ، مجسم ، ذهنی       پ :  نیمه مجسم ، ذهنی ،  مجسم              ت : مجسم  ،  نیمه مجسم ،     مجرد
  26. درکدام یک ازروش های آموزش ریاضی ، مربی در کلاس متکلّم وحده است ؟الف :روش فعال  ب :روش مستقیم   پ :روش بیانی  ت :روش آزمایشی
  27. عمل کودکی که اشیاء رابراساس صفت معینی به چند دسته تقسیم می کند،چه نام دارد؟الف :طبقه بندی  ب:مقایسه کردن  پ:ردیف کردن ت :تشخیص
  28. مدت هربرنامه کاری در کودکستان بایستی با کدام یک از عوامل زیر متناسب باشد؟الف:امکانات-هوش     ب:جسم-سن     پ:علاقه-استعداد  ت:هوش-علاقه
  29. آموزش کدام مفهوم خارج ازبرنامه ی درسی دوره پیش دبستانی است ؟ الف :    گردش زمین به دور خورشید       ب : رشدگیاهان        پ :    منبع انرژی گرمایی زمین     ت :    شب وروز
  30. مفهوم "زندگی مردم درجاهای گوناگون با هم تفاوت دارد"در حوزه کدام علم قراردارد؟الف :تجربی    ب :دینی مذهبی      پ هنری      ت :اجتماعی
  31. خصوصیت مهم پرسش های باز(واگرا)کدام است؟الف:پاسخ های عجیب     ب:جواب مشخص        پ:پاسخ های گوناگون درست        ت : نداشتن پاسخ
  32. اهداف آموزش علوم تجربی به کودکان کدام است ؟ الف :    شناخت محیط وآشنایی با تاریخ علم       ب : کسب دانش ،  مهارت، نگرش        پ :    استفاده ازحواس        ت :    مجموعه ای از دانش ها و به وجود آوردن مهارت
  33. مهم ترین مهارت در آموزش علوم تجربی کدام است ؟ الف :    کاربردابزار       ب : مشاهده        پ :    برقراری ارتباط        ت :    استنباط
  34. چنانچه موضوع آموزش  " مطالعه ی یک بنای تاریخی در محل زندگیمان باشد " کدام روش تدریس مناسب تر خواهد بود ؟ الف :    مشاهده ی غیر مستقیم       ب : نمایشی        پ :    مطالعه ی میدانی         ت :    واحد کار

  المپیاد علمی سال ×

  1. مربی برای آموزش بخش های گوناگون یک گیاه ، بوته ی گیاهی را به همراه ریشه ساقه و برگ به کلاس می آورد . این مرحله ی آموزش را مرحله ............. می نامند . الف :    مجسم       ب : نیمه مجسم        پ :    مجرد         ت :    ذهنی
  2. اساسی ترین مرحله آموزش مفاهیم ، مرحله ی ...........است . الف: مجسم       ب : نیمه مجسم        پ : مجرد         ت :    ذهنی
  3. آموزش کدام یک از مفاهیم ، از اهداف دوره آموزش پیش ازدبستان نمی باشد ؟ الف :شب وروز       ب : حرکت وانرژی        پ : فصل ها وآب  وهوا       ت :گردش زمین به دور خورشید
  4. درآموزش مطالعات اجتماعی به کودکان کدام مورد باید رعایت گردد ؟ الف: آموزش های غیررسمی،برای این که افراد جامعه رابرای زندگی اجتماعی آماده کند،کافی است       ب:علاوه برمحتوای علوم اجتماعی ، به کاربردآن درمسائل اجتماعی نیزبایدتوجه شود      پ :صرفاباید به محتوای علوم اجتماعی باید توجه کرد        ت:یک سری شرایط وفرصت های برابر برای همه دوره های سنی فراهم شود
  5. یکی ازمهم ترین اهداف دوره پیش ازدبستان کدام است؟ الف :دوست یابی        ب : پرورش حواس پنجگانه        پ : آموزش تغییرات فصلی         ت : آشنایی باکوچه وخیابان
  6. درالقای ارزش هاازراه قصه گویی چه نکاتی بایدرعایت شود؟الف :قابل فهم بودن،جذابیت،معرفی قهرمان داستان       ب:جذاب بودن،معرفی شخصیت های داستان از طریق بچه ها    پ:جذابیت،معرفی قهرمان داستان،طولانی بودن    ت:قابل فهم بودن،کوتاه بودن،معرفی الگوهای رفتاری
  7. این روش آموزش نیاز به تحلیل پدیده ها ازسوی فراگیران دارد.الف:مکاشفه ای     ب:گفتاری      پ:پرسش وپاسخ     ت :نمایش
  8. درک کدام یک از مفاهیم برای کودک دیرترازهمه صورت می گیرد ؟ الف :زمان       ب : مکان        پ : ارتباط       ت :علیت
  9. اولین واساسی ترین وظیفه مربیان محترم ........... می باشد . الف :پی ریزی فعالیت آموزشی وپرورشی مناسب برای کودکان       ب : ایجادمحیطی صمیمی و جذاب برای کودکان        پ : تهیه وسایل وامکانات لازم برای آموزش مفاهیم       ت : به دست آوردن توانایی علمی لازم برای شناخت کودکان ومحیط زندگی آنان
  10. کاربردکدام روش آموزش مفاهیم برای کودکان پیش دبستانی مفید نمی باشد؟الف:پرسش وپاسخ      ب:حل مساله     پ:استدلالی    ت:نمایشی

  ---------------------------------------------------------------------------------

  1. برنامه ی آموزشی در پیش دبستانی  ازنظر روی کرد چگونه است  ؟ الف : رشد محور و کودک محور  ب :  تاکید بر تعامل کودک بامحیط و تجربه ی فعّال   پ :  پیروی ازروی کرد بازی و فعّالیت   ت : همه ی پاسخ ها درست است
  2. درطرّاحی واجرای فعالیت های آموزشی به این ترتیب باید عمل شود :  الف : تجربه واقعی – تجربه تصویری   ب : تجربه تصویری–   تجربه واقعی پ :  کل به جزء و جزء به کل    ت : همه ی پاسخ ها درست است
  3. نوع تفکّرکودکان از بعضی جهات با بزرگسالان تفاوت دارد ؛ ازجمله این که  : الف : رشد محور و کودک محور  ب :  تاکید بر تعامل کودک بامحیط و تجربه ی فعّال   پ :  ادراک شهودی خاصی دارند    ت : ادراک ذهنی ویژه ای دارند
  4. کلیداصلی دریادگیری کودکان پیش دبستانی چیست ؟ آموزش از طریق : الف : تجارب تصویری جالب  ب :  داستان های تخیلی   پ :  بازی   ت : تجارب عینی ودست اول
  5. کدام یک به فعالیت های مربوط به پرورش توالی تفکر وابسته است ؟  الف : رشد محور ی و کودک محوری  ب :  مرتب کردن اشیاء بر اساس الگوهای چندقسمتی    پ : بازی   ت : گفتن داستان
  6. کدام یک درزمینه ی پرورش توانایی استدلال و حل مساله درست تراست ؟ الف : دادن پاسخ های علمی  ب :  درست کردن کولاژ   پ :  جورکردن اشکال با سوراخ ها وشیارها    ت : همه ی پاسخ ها درست است
  7.  رنگ آمیزی تصاویر گیاهان از بین دوگروه جانوران وگیاهان ، برای پرورش کدام توانایی درکودک است ؟ الف : طبقه بندی   ب :  مشاهده    پ :  مقایسه   ت : فرضیه سازی
  8. فرضیه وپیش بینی باهم متفاوتند زیرا :  الف : فرضیه کل است و پیش بینی جزء   ب :  فرضیه  تجربه ای محدود تراز پیش بینی است    پ :  پیش بینی تجربه ای محدود تراز فرضیه است    ت : هیچکدام
  9.  تاریک کردن اطاق برای آزمون تاثیرنور در رشد گیاه به کدام مهارت مربوط است ؟ الف : فرضیه سازی    ب :  مشاهده    پ :  مقایسه   ت : طراحی تحقیق
  10. حساسیت نسبت به حفظ بهداشت  به کدام یک مربوط است ؟ الف : شناختی   ب :  عاطفی و نگرش ها    پ :  روان حرکتی   ت : مهارت های علمی
  11. کدام یک در گسترش نگرش ها مناسب تر است ؟ الف : اقدام کردن در یک روش مناسب   ب :  تایید یا رد اندیشه ها با برهان های درست   پ :  پذیرش رفتار دانشمندان    ت : دانستن روش های پژوهشی مناسب
  12. کدام یک درست تر است؟ الف : واقعیت علمی کل و اصل علمی جزء است     ب :  اصل علمی کل و واقعیت علمی جزء است       پ :  رابطه ای ندارند   ت : رابطه ی سلسله مراتبی ندارند
  13. کارگروهی در زمینه  دست یابی به .............. سودمندتر است ؟ الف : انجام سریع ترکار   ب :  انجام دقیق ترکار   پ :  دوست یابی    ت : فهم مشترک
  14. این گفته به کدام دیدگاه برمی گردد : درآموزش علوم باید یادگیرندگان هدایت شوند تا دریابند واقعیت های علمی در یک فرایند نقّادجمعی شکل می گیرند  ؟ الف : ایده آلیست ها   ب :  پراگماتیست ها   پ :  ساختن گراها   ت : پساساختارگراها
  15. چه روشی در آموزش علوم تجربی باید یکی ازروش های اساسی انتخاب شده توسط مربی باشد ؟ الف : مشاهده ای    ب :  پرسش وپاسخ     پ :  گردش وبازدید علمی   ت : حل مساله
  16. روش آزمایشی در دانش  تجربی برای ...................... است ؟ الف : یادگیری حل مساله به روش دانشمندان    ب :  یادگیری حل مساله به روش آزمایش وخطا      پ :  یادگیری اطلاعات به شکل پایدار    ت : فرضیه سازی
  17. مدل سازی در علوم تجربی روشی است که : الف : علمی است   ب :  منطقی است    پ :  مناسب روش پژوهش محور است    ت : برخی از شرایط مناسب برای تفکر را فراهم می کند
  18. تشریح ساده ی اعضای  بدن حیوانات و انجام برش در بخش های گوناگون گیاهان  و مشاهده و بررسی آن بخش ها  به وسیله مربی  و در جلوی کلاس کدام روش است؟ الف : مدل سازی   ب :  مشاهده    پ :  آزمایش    ت : نمایش
  19. این اندیشه به کدام مهارت نزدیک تراست؟هرچه تجارب حسی کودک متنوع تروگسترده تر باشد،پایه ی شکل گیری عقاید و شناخت کودک درباره ی دنیای  پیرامونش نیز گسترده تر خواهد بود؟ الف:طبقه بندی   ب:مشاهده   پ: مقایسه   ت :فرضیه سازی
  20. گفتن صدای اول و آخر هر کلمه  نشان دهنده کدام توانایی درکودک است ؟ الف : تمیزصدا   ب :  مفهوم صدا    پ :  مقایسه صدا  ت : اصل وابسته به صدا
  21. یادآوری نکات برجسته ومهم یک داستان کوتاه و ساده یا جزئیات آن با توالی درست تر نشان دهنده کدام توانایی درکودک است ؟ الف : تمیزصدا   ب :  تشخیص صدا       پ :  درک ازراه گوش دادن   ت : درک ازراه دریافت کردن
  22. مطابقت دادن صداها با حروف الفبا برای پرورش کدام توانایی درکودک مناسب تراست ؟ الف : تمیزدیداری ب :  تمیزدیداری و شنیداری به شکل ترکیبی    پ : تمیز شنیداری ت : همه گزینه ها
  23. بازدید از مغازه ی سبزی  و میوه فروشی  و مشاهده ی  میوه و سبزیجات و به دست آوردن آگاهی در مورد آن ها ، مربوط به شناخت .........است ؟ الف : محیط طبیعی  ب :  محیط اجتماعی      پ :  محیط فیزیکی  ت : محیط محلّی 
  24. آموزش این موضوع که انسان ها وجانوران به هوا نیاز دارند ، در کدام دوره آغاز می شود ؟ الف : ابتدایی   ب :  پیش دبستانی   پ :  راهنمایی    ت : هیچکدام
  25. کشف علمی به کدام گزینه وابستگی بیشتری دارد ؟ الف : تمیزدادن   ب :  محرک وپاسخ   پ :  خلاقیت نمایشی    ت : اصول ومفاهیم علمی
  26. اولین افراد مسئول درآموزش و پرورش کودکان چه کسانی هستند ؟ الف : مربیان پیش دبستانی   ب :  مدیران دبستانی   پ :  معلمان دوره ابتدایی    ت : پدر ومادرو سرپرستان کودک
  27. بیشترین نقش را در ارضای غریزه ی کنجکاوی کودک چه کسانی به عهده دارند ؟ الف : مربیان پیش دبستانی   ب :  مدیران دبستانی   پ :  معلمان دوره ابتدایی    ت : پدر ومادرو سرپرستان کودک
  28. این سخن با کدام گزینه ارتباط بیشتری دارد :  نخست اشیاء از راه چشم مشاهده می شوند ، سپس واقعیات ، حالت ها و مدل ها در ذهن مجسّم می شوند؟ الف : مدل   ب :  تصویر   پ :  نقشه    ت : چارت سلسله مراتبی
  29. درزمينه ي انتخاب واستفاده ازرسانه هاي آموزشي دردوره ي پيش دبستاني ، تأكيد اساسي بر چیست؟ الف : تجارب تصویری   ب :  تجارب عملی   پ :  تجارب دست اول    ت : تجارب از راه گفتگو
  30. بهترین محیط وموقعیت برای آموزش علوم اجتماعی ،............. است؟ الف : مرکزپیش دبستانی   ب :  خانه و در کنارخانواده   پ :  کوچه و بازار    ت : محل زندگی یادگیرنده
  31. کدام یک ازاهداف آموزش علوم اجتماعی است ؟ الف : محترم شمردن واجرای برابری   ب :  به دست آوردن تعهد لازم پ :  انجام اعمال منطقی    ت : همه موارد
  32. جریان اجتماعی شدن .................صورت می گیرد . الف : با واکنش های اولیه از زمان تولد   ب :  با واکنش های زمان بلوغ   پ :  با واکنش های زمان پیش عملیاتی   ت : از زمان آغاز آموزش رسمی
  33. همانند سازی ، طبقه اجتماعی و ویژگی های اجتماعی اعضای خانواده در ............. نقش عمده ای دارند ؟ الف : جامعه پذیری   ب :  هیجانات و عواطف   پ :  راهنمایی    ت : یادگیری
  34. از میان عوامل اجتماعی کننده ، کدام مهم تر است ؟ الف : مدرسه   ب :  مربی   پ :  خانواده    ت : نهادهای اجتماعی
  35. چنانچه عامل زمان ثابت نگه داشته شود و از زندگی مردم در بخش های گوناگون کره ی زمین  صحبت شود ، دانش ............ نامیده می شود الف : تجربی   ب :  اجتماعی   پ :  تاریخ    ت : جغرافیا
  36. چنانچه عامل مکان ثابت نگه داشته شود و از زندگی مردم و دگرگونی آن صحبت شود ، دانش ............ نامیده می شود الف : تجربی   ب :  اجتماعی   پ :  تاریخ    ت : جغرافیا
  37. کودکان ...............طی مسافت بیشتر را توسط یکی از دو شخص با وجود مشاهده ی حرکت به طور هم زمان و از یک نقطه ، نشانه ی گذشت زمان بیشتر می دانند .  الف : بیشتر از 10 سال  ب :  کمتر از 6 سال  پ :  حدود 9 و 10 سال    ت : دو ساله
  38. در آموزش مفهوم زمان در دوره پیش دبستانی ............. می تواند در درک این مفهوم مناسب باشد .  الف : گفتن داستان های مناسب   ب :  مقایسه ی زمان گذشته با زمان حال   پ :  مقایسه شب وروز و توضیح گردش زمین    ت : هیچکدام
  39. پرورش توان شناسایی و کنترل عواطف و راههای پذیرفته شده ی بیان آن ، درکدام یک از دانش ها جای می گیرد؟ الف : تجربی   ب :  اجتماعی   پ :  زیست شناسی    ت : فلسفه
  40. آموزش رفتار اجتماعیِ تقریبا مشهود، همیشه دارای جنبه الگوسازی اجتماعی یا یادگیری ازطریق ............. هستند . الف : اکتشاف   ب :  آزمایش    پ :  تقلید      ت : راهنمایی   
  41. مفاهیم و دانش های مربوط به ریاضی رابه دنیای .......... آن ها پیوند بزنیم و آن را به عنوان یک علم ............... درذهن کودک جای دهیم .  الف : آموزشی – مورد اعتماد   ب :  عقلانی - سودمند   پ :  ذهنی - منطقی    ت : واقعی - کاربردی
  42. کدام یک از اصول ومبانی آموزش ریاضی است ؟ الف : یادگیری با دقت ، خفظ با کیفیت مطالب مهم ، کار تصویری مناسب   ب :  تسلط مربی بر علم ریاضی ، ایجاد یک محیط فیزیکی مناسب و کارگاه ریاضی    پ :  کشف نادانسته ها، توجه به قالب فکری کودک ، کاربردی نمودن ، تمرکز بر حل مساله و گفتگو درباره ریاضی     ت : هیچکدام
  43. کدام ترتیب در مورد سلسله مراتب یادگیری "گانیه" درست تراست ؟ الف : کلامی - چندجانبه - علامتی    ب :  علامتی    - چندجانبه - کلامی پ :  چندجانبه -کلامی  - علامتی    ت : کلامی - چندجانبه – محرک پاسخی  
  44. در نگاه کودکان پیش دبستانی:الف:جهان یک کل کم وبیش مبهم و درهم است  ب:حقیقت و واقعیت؛ساخته و پرداخته ذهن اوست تامشاهداتش پ:توان استنباط از کل به جزء(قیاس) را ندارد    ت:توان استنباط ازجزء به کل(استقرا)راندارد   ث:همه موارد درست است
  45. طبیعی ترین و موثرترین فرابند و روش یادگیری در کودکان ، فعال بودن آنان در یادگیری از راه  بازی ، فعالیت گروهی ، بحث  همراه با عمل و تجربه شخصی به منظور یادگیری .......است . الف:ساختمند   ب :  بینشی   پ :  معنی دار ت : هیچکدام
  46. روش آموزش مفاهيم ریاضی در دوره پیش دبستانی کدام است ؟ الف : مجسم نیمه مجسم مجرد کنترل  ب :  مجسم   ذهنی  نیمه مجسم   کنترل   پ :  مجسم   شفاهی  نیمه مجسم کنترل       ت : شفاهی مجسم نیمه مجسم
  47. برنامه ی طرح ریزی شده در پیش دبستانی ، نبایدالزاماٌ یک برنامه ی رسمی باشد . این اندیشه می گوید :  الف : دنیای واقعی یک شرط از شرایط موجود است   ب:علم باید کاربردی و برپایه زندگی واقعی باشد   پ:بازی زیادمهم نیست    ت : هیچکدام
  48. برای آموزش نماد اعداد می توان  :الف:ازنوشتن کمک گرفت    ب:با کلام آموزش داد   پ:ازخمیربازی بهره برد     ت:هیچکدام
  49. حقیقت ریاضی در کدام یک از سطوح  در کودک ظاهر می شود .؟ الف : ظاهری درونی ذهنی   ب :  درونی ظاهری ذهنی   پ :  درونی ذهنی   ظاهری   ت : اشیاء  مجموعه اعمال
  50. جهت پرورش توانایی تفکر و تجسّم فضایی ، کدام یک  نقش مهمی ایفا می کند؟ الف : فعالیت های شناختی فراهم شده ب :  فعالیت های عاطفی فراهم شده پ :  شناخت مفاهیم پایه ی فضایی مانند بالا و پایین    ت : فعالیت های حرکتی فراهم شده
  51. این مهارت که کودک خواهد توانست اشیاء را در هر حالتی بگیرد ورها سازد ، بیشتر به کدام مفهوم وابسته است ؟ الف : علوم تجری ب : اجتماعی    پ :  فیزیکی    ت : فضایی
  52. آموزش کدام یک از دیگران جلوتراست ؟ الف : شکل   ب :  جنس   پ :  عدد    ت : رنگ
  53. کدام یک فعالیتی پیش از عدد است  ؟ الف : شناخت شکل   ب :  تناظر یک به یک    پ :  کسر   ت : شناخت رنگ
  54. آموزش این موضوع که انسان ها وجانوران به هوا نیاز دارند ، در کدام دوره آغاز می شود ؟ الف : ابتدایی   ب :  پیش دبستانی   پ :  راهنمایی    ت : هیچکدام
  55. کدام یک از نمونه های مفهوم فضایی است ؟ الف : قبل از، بعداز و همانند ب :  بیشتر از، کمتراز و برابربا پ :  کوچکتراز، بزرگتراز و هم اندازه ت : همه پاسخ ها
  56. این فعالیت که "کودک در موقع غذا یک بشقاب را با یک قاشق به هر نفر بدهد برای آموزش کدام یک مناسب است؟ الف : اعتماد نفس   ب :  اهداف عاطفی   پ :  مفهوم افزایشی جمع    ت : تناظریک به یک
  57. به منظور پرورش توان ادراک در زمینه بقای ..............می توان آب یک لیوان را در دو لیوان دیگر یکی بلند وباریک و دیگری کوتاه و گشاد پر وخالی کنند؟ الف : مقدار   ب :  حجم      پ :  ماده    ت : طول
  58. بهترین روش برای آموزش عدد کدام است ؟ الف : درشت نویسی و با رنگ های شاد   ب :  درست کردن اعداد با خمیربازی   پ :  بهره گیری از اشیای واقعی پیرامون    ت : بهره گیری از تصاویر جالب و جذّاب
  59. مفهوم کمتری و بیشتری  با بزرگی و کوچکی ................ . الف : تفاوت ندارد    ب :  تفاوت دارد   پ :  اندکی تفاوت دارد    ت : نسبت کل به جزء دارند
  60. مفهوم بزرگ و کوچک به ...................... وابسته است  . الف : مقدارماده تشکیل دهنده ی یک چیز   ب :  نوع مواد تشکیل دهنده ی یک چیز   پ :  حجم وفضایی که  چیزی اشغال می کند   ت : سمت و سوی قرار گرفتن یک چیز  
  61. آموزش مفهوم وزن شامل سبک ؛ سنگین ؛ سبک تر ؛ سنگین تر به کدام رشته مربوط است؟ الف : علوم تجربی   ب :  ریاضی   پ :  فیزیک    ت : شیمی
  62. آگاهی ازروابط بین اشیاء و پدیده ها موجب می شود : الف : کودک رفتارخودرابرآن اساس تنظیم نماید    ب :  به رابطه ی علت ومعلولی و پیش بینی بپردازد  پ :  تفکرش گسترش بیابد      ت : همه ی پاسخ ها درست است
  63.  کدام یک در "هندسه ی توپولوژیک " جا دارد ؟ الف : زاویه   ب : اندازه      پ :  حجم    ت : جا ومکان
  64. کدام یک ازمفاهیم هندسه ساده تز از دیگران است  ؟ الف : زاویه   ب :  خط   پ :  حجم    ت : نقطه
  65.  وقتی عدد 6 که نماینده ی مجموعه های شش عضوی است به دو مجموعه 4 عضوی و 2 عضوی جدا می کنیم به کدام مفهوم جمع  نگریسته ایم  ؟ الف : افرازی   ب :  کاهشی   پ :  افزایشی    ت : مقابله ی یک به یک
  66. ازدیدگاه هندسه توپولوژیک ، دایره مثلث و مربع ............  ؟ الف : متفاوتند   ب :  برابرند   پ :  تفاوتشان اندک است     ت : تفاوت زیادی دارند
  67. در آموزش خط راست باید کدام حالت آن را نشان داد : الف : افقی    ب :  ایستاده (عمودی)   پ :  مایل     ت : همه حالات
  68. کدام یک در زمینه آموزش حل مساله سودمندتر است ؟ الف : بهره گیری از اشکال و تصاویر   ب :  طرح مساله به وسیله یادگیرنده   پ :  طرح مسائل ذهنی جالب    ت :  الف و ب
  69. درکدام روش آموزش دهنده به راهنمایی ؛ معرفی منابع و هدایت یادگیری  یادگیرندگان می پردازد .؟ الف : استقرایی   ب :  قیاسی   پ :  انفعالی    ت : فعال
  70. بهترین روش برای مفهوم سازی درست  مفهوم " حیوان " کدام است ؟ الف : بازدیدومشاهده علمی    ب : آزمایش    پ : بازی     ت : نمایشنامه ای (ایفای نقش)
  71. کدام یک مربوط به آموزش درزمینه شناخت محیط است؟الف :مشاغل مهم  ب : برخوردبادیگران  پ :  پرهیزازپرخوری   ت : کمک به دیگران    
  72. کدام یک مربوط به آموزش درزمینه مهارتهای میان فردی است؟ الف :اطمینان نکردن به ناشناس ها    ب : توجه به توصیه های بهداشتی   پ :  گوش دادن به دیگران  ت : پاکیزه نگاه داشتن منزل     
  73. کدام روش درآموزش مفاهیم ومهارتهای اجتماعی کاربردبیشتری دارد؟  الف : سخنرانی   ب :  آزمایش    پ :حرفه آموزی   ت :مشاهده ای 
  74. درآموزش مهارتهای اجتماعی کدام یک ازنظرنتیجه وبرون داد مهم تراست ؟  الف : کسب اطلاعات مهم   ب : نتایج یک رفتار   پ : کسب نگرش    ت : الگوسازی مناسب 
  75. * کدام یک دررشداجتماعی کودکان موثرتراست ؟    الف : زمینه ارثی     ب : رفتاروالدین     پ : گفتاروالدین     ت : هماهنگی والدین بایکدیگرج : هماهنگی افرادموثر
  76. وقتی کودک بامقایسه ساختمان وماشین بدون آموزش قبلی  ، ساختمان رابلندترازماشین تشخیص می دهد ، به کدام نوع دانش ریاضی دست یافته است ؟  الف : حسی    ب : منطقی ریاضی   پ : فیزیکی   ت : اجتماعی
  77. سرآغازهوش مفهومی  ............  است .  الف : هوش حرکتی    ب : هوش زبانی   پ :  پیش مفهومی    ت : پیش بینی    
  78. کدام یک از نمونه های بیان شده نشان دهنده روابط کیفی است ؟ الف : تقسیم یک کمیت بارعایت نسبت   ب : مقایسه دومقدار   پ : تقسیم کمیت به صورت کیفی     ت : بازیافتن کمیت اصلی
  79. درروش زبانی درآموزش ریاضی کدام یک ازمواردبیان شده مهم است ؟ الف : فهم شخصی ریاضی      ب : دانستن مفاهیم ریاضی       پ :  انجام عملیات ریاضی     ت : کشف مفاهیم ریاضی ازطریق قیاسی
  80. روش مکانیکی باکدام بک ازدانش های عنوان شده رابطه دارد ؟ الف : حسی    ب : منطقی ریاضی   پ : اجتماعی   ت :  فیزیکی
  81. کدام روش برتشکیل تدریجی تفکرمنطقی درکودک تاکیدمی نماید ؟ الف : مکاشفه ای     ب : استدلالی   پ : آزمایش    ت : سخنرانی
  82. کدام موردازموانع آموزش ریاضی به روش استدلالی است؟  ناتوانی کودک در :  الف :  برداشت مناسب      ب :  درک  فلسفه ریاضی 
  83. ترتیب ارائه مفاهیم هنسی دردوره پیش دبستانی کدام است ؟    الف : سطح- حجم- زاویه وخط     ب : حجم- سطح- زاویه وخط    پ :  زاویه وخط  -  سطح- حجم          ت : سطح- حجم- فاصله
  84. کدام یک ازوسایل عنوان شده برای درک مفهوم زمان وواحدهای آن برای کودکان پیش دبستانی مناسب است  ؟    الف : ساعت شنی    ب : ساعت آفتابی   پ :  ساعت عقربه دار    ت : ساعت دیجیتال
  85. ساختاراندیشه انسان چگونه است ؟  الف : مجموعه ای ازمفاهیم سلسله مراتبی    ب : مجموعه ای ازمفاهیم سلسله مراتبی    پ : مجموعه ای ازمفاهیم بدون سلسله مراتب     ت : مجموعه ای ازمواردتمیزداده شده    ث :   مجموعه ای ازمشاهدات 
  86. کدامیک به منظور آموزش مفهوم ماشین به کودکان پیش دبستانی به عنوان مثال منفی مناسب است ؟ الف : گاری   ب : کامیون    پ :  سواری   ت : ماشین آتش نشانی
  87. کدامیک ازعبارات درآموزش مفهوم درست تراست ؟  الف : ارائه تعدادکافی ازمثالهای قابل درک     ب : ارائه تعدادکافی ازمثالهای مثبت     پ :  ارائه تعدادی ازمثالهای  مثبت ومنفی    ت : ارائه تعدادکافی ازمثالهای  مثبت ومنفی
  88. کدامیک ازعبارات درنام گذاری اشیاء دررابطه با آموزش مفاهیم واطلاعات بیشترمورداستفاده قرارمی گیرد ؟  الف : نام ویژه    ب : نام نوعی     پ :  نام شخصی    ت : القاب 
  89. تمام انسان هاازمفاهیم مختلف تصور ............. دارند . الف : یکسان     ب : گوناگون     پ :  منفی    ت : مثبت
  90. علت گوناگونی تصوروادراک افرادازمفاهیم کدام است؟  الف : تجارب گوناگون   ب : تجارب هماهنگ    پ :  تجارب متنوع    ت : تجارب ناقص 
  91. وقتی کودک تمام گل هاراگل سرخ می داند دچارچه مشکلی است ؟  الف : محدودیت علاقه     ب : محدودیت فکری     پ :  محدودیت جسمی      ت : محدودیت تمیزدادن  
  92. در معرفی مفهوم  "انسان سالم  "  ، کمک کردن به دیگران ، چه بخشی از این مفهوم به حساب می آید  ؟      الف : مثال     ب : غیرمثال     پ :  صفت    ت : ارزش  
  93.  به چه علت یادگیری وآموزش مفهوم "            " ازمفهوم "گیاهان مناطق قطبی"  مشکل تراست    ؟   الف : صفات مشکل تر     ب : ارزش های مشکل تر     پ :  صفات بیشتر   ت : صفات ناهماهنگ 
  94.  برای آموزش مناسب مفهوم ماشین به کودک پیش دبستانی ازمیان ماشین های گوناگون ساده وپیچیده ، چه  بایدکرد؟ الف : معرفی تعدادی از ماشین های اسباب بازی  ب : معرفی انواع متعددماشین های ساده وپیچیده  پ :معرفی ماشین های غیراسباب بازی   ت :معرفی نمونه های شاخص وکم
  95.  وقتی به منظورآموزش مفهوم ماشین  ازبین ماشین های گوناگون ساده وپیچیده ، به آموزش چندنمونه ازماشین های آشناوتاکیدبرجزئیات اندکی ازویژگی های آن بپردازیم ، ازچه تکنیکی استفاده نموده ایم   ؟  الف : مفاهیم کلی   ب : مفاهیم جزئی     پ :  کم کردن صفات     ت : دقت درصفات
  96. قاعده ای که اشیاء واموربرطبق آن طبقه بندی می شوند ، مفهوم ........ است  ؟  الف : غیرانتزاعی   ب : غیراستاندارد  پ :  تعریفی  ت : تجربی
  97. وقتی مربی بااشاره به فوران آب ازیک فواره ، آن رابه آتشفشان تشبیه می کند ، ازچه اصلی درآموزش مفهوم استفاده می نماید   ؟  الف : آموزش قواعد    ب : کاهش صفات مفاهیم     پ :  دسته بندی صفات مفهوم        ت : آشکاری صفات مفاهیم
  98.  عبارت"دانشجوی علاقمند"یک اصل نیست ، زیرا؟الف :یک ترکیب است ب :اسم خاص است پ :اسم عام است   ت : رابطه ای رانشان نمی دهند
  99.  کدام یک ازعبارات سلسله مراتب درستی رادرطبقه بندی یادگیری" گانیه " ارائه می کند  ؟  الف : تمیزدادن ، مفاهیم محسوس ، مفاهیم تعریفی  ب : مفاهیم ،کلمات ، غیرکلمات  پ : مفاهیم ،اطلاعات کلامی ،راهبردهای شناختی    ت : مهارتهای حرکتی ، نگرش ها ، حل مسأله
  100. وقتی مغزشروع به فهمیدن وادراک دنیاومفاهیم می کنددرواقع مزرعه ای ....... می سازد.  الف : عصبی    ب : جالب  پ :  تصوری      ت : عینی
  101.  کدام یک بایادگیری مفاهیم ریاضی رابطه دارد  ؟  الف : یادگیری نگرش ها   ب : موسیقی      پ :  حرکات بدنی      ت : اطلاعات کلامی
  102.  مفهوم  "انسان سالم  "  چندصفت دارد  ؟  الف : سه    ب : خیلی زیاد          پ :  دو       ت : بیشترازدو
  103.  مفاهیم عینی نسبت به انتزاعی ازنظرقابلیت لمس واحساس به وسیله حواس پنجگانه چگونه هستند  ؟  الف : مثل هم   ب : کمی متفاوت      پ :  عینی بیشترازانتزاعی   ت : عینی قابل لمس ولی انتزاعی خیر
  104.  یادگیری مفاهیم  انتزاعی نسبت به عینی به چه علت مشکل تراست  ؟  الف : تعدادزیادنمونه هاومصادیق   ب : تعدادکم ولی باارزش های زیاد          پ :  یادآوری مفاهیم مهم وصفات وارزش های مفهوم جدید    ت : یادآوری مفاهیم شیئی ورابطه ای تشکیل دهنده مفهوم جدید 
  105.  یادگیری مفاهیم رابطه ای ازآن جهت مشکل ترازترکیبی وغیرترکیبی است که ...........  ؟  الف : نمونه های عینی ندارد   ب : نمونه های زیادی رادرخوددارد    پ :  ارتباط بین صفات مفاهیم      ت : ارتباط بین مفاهیم گوناگون    
  106.  مفهوم  ترکیبی آن است که ............  ؟  الف : ویژگی های زیادی داشته باشد   ب : تمام ویژگی ها به هم مربوط باشند      پ :  ویژگی های مربوط ونامربوط دریک جا جمع  شده باشند      ت : تمام صفات آن باهم در آن مفهوم  به طور یکجا جمع  شده باشند
  107. مربیان محترم پیش دبستانی باید تمام تلاش خودراجهت ...............مفاهیمی که کودکان ازقبل آموخته اند یا جدیداً یادمی گیرند ، به کارببرند .   الف : توسعه کیفی (عمق بخشیدن )    ب : توسعه کمی ( گسترش طولی)          پ :  هردو      ت : هیچکدام
  108.  کدام یک ازفعالیت هاوروش هابرای کودک پیش دبستانی مناسب تراست   ؟  الف : تجربیات متعدد   ب : تجربیات انتزاعی          پ :  تجارب مستقیم  هدف دار    ت : تجارب نمایشی (نمایشنامه ای )
  109.  کدام یک ازمواردزیردرآموزش مفاهیم ومطالب ازاهمیت بیشتری برخورداراست  ؟  الف :  تعدادمفاهیم     ب : تعداداصل پ :  رابطه مربی     ت : پیش دانسته های کودک
  110.  فرایندهای کنترلی ونظارتی فعالیت های یادگیری چه نام دارد   ؟  الف : آموزش    ب : پرورش  پ :  اصول یادگیری      ت : راهبردهای یادگیری
  111.  کودک ممکن است ازیک مربی ، تصویری همانندمادرش رادرذهن خودداشته باشد که درجهت سازگاری به وی کمک کند . این تصویرذهنی راچه می نامید  ؟  الف : تخیلات ذهنی     ب : تصور نادرست   پ :  تصور نسبتاً مناسب     ت : طرحواره ذهنی
  112.  کدام یک موجب می شود یادگیری کودک سریعتروباکیفیت بهتری صورت گیرد  ؟  الف : انواع طرح های ذهنی     ب : انواع طرح های تصویری          پ :  طرح های طراحی شده به طورمناسب ت : انواع طرح های شنیداری
  113. پیش سازمان دهنده هادرآموزش باکدام موردرابطه دارند ؟الف : معناداری یادگیری   ب : ادراک انتخابی   پ :  حل مساله       ت : اصول وقواعد
  114.  توانایی یادگیرنده درنادیده گرفتن برخی ازجنبه های غیرضروری ودقت درمواردمهم براساس نظریه خبرپردازی یادگیری چه نامیده می شود  ؟  الف : ادراک    ب : ادراک دقیق وعمیق          پ : ادراک انتخابی       ت : ادراک غیرانتخابی
  115.  کدام  موردتعیین می کندکدام محرک واردحافظه بلندمدت شود ؟الف : ادراک    ب : احساس       پ : ادراک انتخابی       ت : استراتژی یادگیری
  116.  کدامیک جزء راهبردهای موثردررمزگردانی محسوب می شوند  ؟  الف : تکراروتمرین فشرده      ب : تصویرسازی ذهنی و عادی          پ :  نتیجه هرفعالیت ومحتوا       ت : فراهم کردن فرصت
  117.  درمفهوم سازی فرایند ............... نتیجه است  . الف : مهم تراز    ب : کم اهمیت تراز        پ : بدون ارتباط با      ت : برابربا
  118.  آموزش وانتقال اطلاعات به طورمستقیم فرایندی است  ......... جستجوبرای یادگیری شخصی همان اطلاعات   ؟  الف : مناسب تراز    ب : کم اهمیت تراز        پ : بدون ارتباط با      ت : برابربا 
  119.  کدام فرایندجهت ایجادوگسترش نگرش ها مناسب است  ؟  الف : هماهنگی افراد   ب : تحلیل عقلانی آثارونتایج رفتار          پ :  ایجاداثرات عاطفی هیجانی عمیق        ت : تمام مواردبیان شده
  120.  یک فرایندمناسب یادگیری آن است که یادگیرنده .......... باشد  ؟  الف : فعال     ب : دانا          پ :  علاقمند      ت : با معلم هماهنگ
  121.  مراحل آموزش مفهوم به ترتیب کدام است  ؟  الف : کم کردن صفات ، بیان روشن هدف ، ارائه مثال های مثبت ومنفی ،  ارائه واسطه های کلامی  فراهم نمودن فرصت بازخورد ،  ارزشیابی  ب : بیان روشن هدف ،  کم کردن صفات ،  ارائه واسطه های کلامی ،  ارائه مثال های مثبت ومنفی  ،  فراهم نمودن فرصت بازخورد  ،  ارزشیابی    پ : بیان روشن هدف ،  ارائه مثال های مثبت ومنفی ، ارائه واسطه های کلامی ،  ارزشیابی ، فراهم نمودن فرصت بازخورد ، کم کردن صفات  ت : ارائه مثال های مثبت ومنفی ، بیان روشن هدف  ، کم کردن صفات ، ارائه واسطه های کلامی ، فراهم نمودن فرصت بازخورد ،  ارزشیابی 
  122.  درآموزش اصول به کدام موردباید توجه شود  ؟  الف : آموزش درست مفاهیم  ب : تلاش یادگیرنده دریادگیری آنها      پ :  مفاهیم زیربنایی و محرک های موردنیاز     ت : مفاهیم زیربنایی وسلسله مراتب آن ها

  230.                      دوری ازتعصبات نابجای غیرعلمی شامل کدام هدف علوم تجربی است ؟الف : دانشی ب : بینشی     پ :  کوششی  ت : نگرشی

  231.               کسب دانش پایه شرط  ........ ونه ........ برای یادگیری های بعدی درآینده نامشخص است .   الف : کافی –لازم      ب : لازم – کافی    پ :  مطلوب - لازم        ت : اساسی - کلیدی

  232.               کدام مورددرتوصیف عمل مشاهده درعلوم تجربی ، کامل تراست ؟  الف : دیدن وشنیدن دقیق     ب : دیدن بادقت وموشکافانه          پ :  تحلیل دقیق یافته ها     ت : کاربردتمام حواس 

  233.               راهنمایی کودک به وسیله ی مربی جهت بررسی دقیق وموشکافانه اجزای یک گیاه یامجموعه ای ازگیاهان یک باغ باکدام یک ارتباط بیشتری دارد؟  الف : دریافت اطلاعات      ب : عواطف واحساسات       پ :  فعالیت         ت : مشاهده

  234.                      یک مشاهده خوب آن است که............  صورت گرفته  باشد؟  الف : بانظرمربی   ب : بانظر مدیر  پ :  هدفمند   ت : بادقت

  235.               معمولامشاهده با چه مقاصدی صورت می گیرد؟  الف : دریافت اطلاعات      ب : تغییرعواطف واحساسات       پ :  مقایسه ، طبقه بندی وجمع آوری شواهدواطلاعات    ت : تقویت حس بینایی

  236.               کدام یک بامهارت مقایسه کردن ارتباط بیشتری دارد؟  الف : دریافت اطلاعات خاص    ب : تشخیص ویژگی های خاص       پ :  تمیزدادن         ت : بررسی دقیق

  237.               دلایل علمی بودن یک فرضیه کدام است ؟  الف : قابلیت آزمون پذیری ومنطبق بودن باشواهد      ب : قابلیت مشاهده مصداق ها ودقیق بودن آن       پ :  قابلیت توجیه وتوضیح آن         ت : ارتباط آن باسایر فرضیات

  238.               ایجادموقعیت جهت آزمون پدیده ها، سازمان دهی کلاس جهت دفاع از دلایل ونظرات ، تشویق به آزمون توضیحات ممکن وافزودن برمنابع مفیداطلاعاتی کودکان درایجادکدام مهارت می تواندموثرترباشد ؟  الف : گسترش دانش      ب : ایجاد نگرش های کاربردی       پ :  فرضیه سازی         ت : طبقه بندی

  239.               کدام مهارت نظریات واطلاعات رابه شیوه علمی موردتایید وپذیرش قرارمی دهد؟  الف : فرضیه سازی      ب : اندازه گیری ومحاسبه     پ :  مشاهده         ت : مقایسه

  240.               کدام مهارت به برنامه ریزی جهت یافتن پاسخ مناسب برای یک پرسش تعبیرمی شود؟  الف : فرضیه سازی      ب : اندازه گیری ومحاسبه     پ :  مشاهده         ت : طراحی تحقیق

  241.               عبارت"معلم کودکان یک معلم ریاضی یا علوم به شکل تخصصی نیست بلکه یک معلم است " به کدام بک ازمواردمربوط می شود؟  الف : جامعیت فردی      ب : جامعیت غیرفردی       پ : رویکرد تلفیق         ت : رویکردتحلیلی

  242.               روش آموزش مفاهیم علوم تجربی دردوره پیش دبستانی کدام است ؟ الف :  فعال ومستقیم      ب :  غیرفعال وغیرمستقیم       پ : فعال وغیرمستقیم         ت : جستجوی گروهی

  243.                      بهتراست درآموزش مفاهیم علوم تجربی از روش ...........استفاده شود .الف : عملی      ب : آزمایشی       پ : نمایشی         ت : تحلیلی

  244.               نمایش پدیده ها واشیاء درآموزش مفاهیم وموضوعات علوم تجربی درچه صورتی قابل قبول خواهدبود ؟ الف : برمحور بررسی هاوکاوش کودکان    ب : صلاحدیدمربی       پ : زمان مناسب آموزش   ت : استفاده ازامکانات مناسب

  245.               یادگیری فعال ، آن نوع یادگیری است که یادگیرنده ......... مشارکت     داشته باشد . الف :درتولیدمفاهیم     ب : درتولیدمحتوا       پ : دربرنامه ریزی آموزشی   ت : درانتق اطلاعات به دیگران

  246.               براساس نظر آزوبل تحت عنوان  یادگیری معنی دار ، کدام نوع یادگیری ، یادگیری واقعی ومطلوب است ؟ الف : هدایت شده   ب : هدف محور       پ :  بازمان نامحدود وباز   ت : شخصی همرا با فهم

  247.               براساس نظریه یادگیری معنی دار ، شخص تنهازمانی می تواندیک موضوع یامفهوم رادرک کند که ........... رادراختیارداشته باشد . الف : امکانات مناسب      ب : مربی توانمند        پ : زمان مناسب وکافی        ت : پیش نیازمناسب

  248.                      یادگیری معنی دار درمقابل کدام نوع یادگیری قراردارد ؟ الف : گشتالتی        ب : شرطی       پ : حفظی       ت :  غیرشرطی

  249.               کدام یک ازگزینه هادرآموزش کودکان بیانگرتوجه مناسب ومنطقی می باشد ؟  توجه به   ......الف : توان فعلی ذهنی وعملی   ب : ایده آل ها واهداف بلندمدت       پ : دیدگاه وخواست جامعه    ت : خواست مسئولین آموزشگاه

  250.               درزمینه پرسش  های مطرح شده به وسیله ی کودکان  ، کدام یک منطقی به نظرمی رسد ؟ الف : هرپرسشی مجازاست     ب : فقط پرسش های منطقی         پ :  پرسش های خلاق وابتکاری        ت : پرسش های متوالی

  251.               درپاسخ به پرسش های کودک کدام روش مطلوبیت بیشتری دارد؟الف : پاسخ های منطقی مربی به پرسش ها     ب :استفاده ازافرادمتخصص جهت  پاسخ دادن پ :دراختیارگذاشتن زمان کافی ت :فراهم کردن فرصت جهت دریافت پاسخ ازطریق کاوشگری

  252.               توانایی کودک پیش دبستانی درزمینه کشف وتوجه به  روابط علت ومعلولی چگونه است؟الف : توجه هم زمان به چندعامل  ب :توجه فقط به یک عامل    پ:عدم توانایی توجه به یک عامل   ت:توجه سیستماتیک به چندعامل

  253.               کودک پیش دبستانی در تغییریک عامل جهت دست کاری درپدیده ها واشیاء چگونه عمل می کند ؟ الف : غیرعلمی وغیرسیستماتیک  ب : سیستماتیک ومنظم       پ :چندعاملی     ت : استنباطی

  254.               کودک پیش دبستانی درنتیجه گیری ازمشاهدات  ، روابط مشاهده شده راچگونه بیان می کند ؟ الف :با گزاره های کامل براساس مشاهدات  عینی    ب:گزاره های ناقص مبنی برمشاهدات عینی    پ:باگزاره های کامل وتصورات ذهنی ناقص     ت: هیچکدام

  255.               بیشترین لذت حاصل ازبادگیری علوم درنتیجه کدام فعالیت به دست می آید ؟ الف : یادگیری اطلاعات بیشتروبیشتر  ب : کسب نگرش های مطلوب       پ : همکاری اجتماع وسازمان ها   ت : تجربه عینی

  256.               براساس نظریه ساختن گرایی ، دانش ومفاهیم تاحد زیادی  ........ هستند و ازراه ............... مفاهیم اساسی درذهن تشکیل می گردد. الف : علمی  -  آزمایش    ب : تجربی- کاوش        پ : اجتماعی  - بحث وگفتگو     ت : سازشی -  زندگی  دراجتماع

  257.              فهم واقعی مستلزم عمل وفعالیت هم درسطح ............  وهم درسطح ............... است . الف :شناختی   - دانشی    ب : عاطفی – دانشی        پ : ذهنی – شناختی      ت : حرکتی – مفهومی ( ذهنی )

آزمون میان ترم آموزش مفاهیم (1) علوم تجربی واجتماعی آموزشکده  سال تحصیلی 87-86                  

----------------------------------

1- ساختاراندیشه انسان چگونه است ؟  الف : مجموعه ای ازمفاهیم سلسله مراتبی    ب : مجموعه ای ازمفاهیم سلسله مراتبی    پ : مجموعه ای ازمفاهیم بدون سلسله مراتب     ت : مجموعه ای ازمواردتمیزداده شده    ث :   مجموعه ای ازمشاهدات

2- وقتی کودک فقط گل سرخ  را گل می داند دچارچه محدودیتی است ؟  الف : علاقه     ب : بینایی     پ :  جسمی      ت : تمیزدادن

3- در معرفی مفهوم  "انسان سالم  "  ، کمک کردن به دیگران ، چه بخشی از این مفهوم به حساب می آید  ؟      الف : مثال     ب : غیرمثال     پ :  صفت    ت : ارزش   

4-وقتی به منظورآموزش مفهوم ماشین  ازبین ماشین های گوناگون ساده وپیچیده ، به آموزش چندنمونه ازماشین های آشناو تاکید برجزئیات اندکی ازویژگی های آن بپردازیم ، ازچه تکنیکی استفاده نموده ایم   ؟  الف : مفاهیم کلی   ب : مفاهیم جزئی     پ :  کم کردن صفات     ت : دقت درصفات

5- وقتی مربی بااشاره به فوران آب ازیک فواره، آن رابه آتشفشان تشبیه می کند،ازچه اصلی درآموزش مفهوم استفاده می نماید   ؟  الف : آموزش قواعد    ب : کاهش صفات مفاهیم     پ :  دسته بندی صفات مفهوم        ت : آشکاری صفات مفاهیم

6- عبارت"دانشجوی علاقمند"یک اصل نیست ، زیرا؟الف :یک ترکیب است ب :اسم خاص است پ :اسم عام است   ت : رابطه ای رانشان نمی دهند

7- کدام یک مفهوم تعریفی است  ؟  الف : خدا   ب : صندلی   پ :  کتاب       ت : ساعت

8-کدام یک ازمواردزیردرآموزش مفاهیم ومطالب ازاهمیت بیشتری برخورداراست  ؟  الف :  تعدادمفاهیم     ب : تعداداصل پ :  رابطه مربی     ت : پیش دانسته های کودک

9-کودک ممکن است ازیک مربی ، تصویری همانندمادرش رادرذهن خودداشته باشد که درجهت سازگاری به وی کمک کند . این تصویرذهنی راچه می نامید  ؟  الف : تخیلات ذهنی     ب : تصور نادرست   پ :  تصور نسبتاً مناسب     ت : طرحواره ذهنی

10- درروش استفاده ازمثال های ساده برای آموزش مفهوم کدام تکنیک بیشتر موردتوجه قرارمی گیرد؟  الف : تاکید برمهارت یابی     ب : تمرین           پ :  آزمابش وخطا        ت : تاکیدبرصفات مهم  

11- حافظه ومفهوم چه ارتباطی بایکدیگردارند ؟ 6سطر

12-یک مفهوم رابه طورمختصرآموزش دهید.

13-دومفهوم غیرازمفاهیمی که درجزوه به آنهااشاره شد، انتخاب وصفات وارزش های آن رابنویسید.

14-درموردارتباط میان مفاهیم درسلسله مراتب اطلاعاتِ دراختیاریادگیرندگان ، بحث نمایید.

15-چرامامعلمان بایددرآموزش مفاهیم حساسیت ودقت خاصی داشته باشیم ؟

16-درزمینه ارائه ی اطلاعات پیچیده دریک طرح تصویری یانوشتاری چگونه عمل می کنید؟

17-کدام یک مهم تراست ، فرایندیانتیجه ؟ یه طورمفصل بحث نمایید .    

...................................................................

آزمون پایانی  ترم دانشکده

1-یادگیری مفهوم به صورت عمیق ومناسب چه تأثیری درزندگی کودکان خواهدداشت؟ توضیح کافی باشد.

2- برای مفهوم " عدالت " یا مشابه آن مثال های مثبت ومنفی کافی ومتنوع  (دست کم چهار مثال مثبت ودومثال منفی) ارائه  ودلایل آن را بیان نمایید.

3-کدام یک ازمفاهیم آشکاریاغیرآشکارجهت آموزش دردوره پیش دبستانی مناسب است ؟  چرا ؟

4- برای هریک ازمفاهیم ترکیبی ، غیرترکیبی ورابطه ای دومثال غیرازمثال های جزوه ارائه نمایید .

5- درباره کاربرد"طرحواره های ذهنی " در آموزش ویادگیری ، به همراه مثال های عینی ، بحث نمایید .

6- درآموزش مفاهیم واصول دردوره پیش دبستانی به چه نکاتی بایدتوجه داشت ؟ (توضیح مفصّل)

7- درموردهریک ازمراحل آموزش مفهوم ، مثالی غیرازجزوه ارائه نمایید .

8- چندمفهوم نزدیک به هم ازمفاهیم علوم تجربی انتخاب و به طورمختصر آموزش دهید .

9- چندمفهوم ومهارت نزدیک به هم ازمفاهیم ومهارتهای  علوم اجتماعی انتخاب و به طورمختصر آموزش دهید .

10- روش دانشمندی ( روش علوم تجربی ) راچگونه به کودک آموزش می دهید ؟

11- درموردمهارتهای فرایندی درعلوم تجربی مفصل بحث نمایید .

12-کدام روش را درآموزش مهارتهاوارزش های اجتماعی بیشترقبول دارید ؟ به چه دلایلی ؟

13- دوموردازمشکلات مراکزومربیان محترم پیش دبستانی درزمینه آموزش مفاهیم ، اصول وموضوعات ومطالب علمی راعنوان نموده ، باتوجه به مطالب آموخته شده دراین درس ، راه حل ارائه دهید .

14- شرکت درکلاس آموش مفاهیم ویادگیری اطلاعات ومهارتهای مربوط به آن ، چه کمک هایی درحال حاضریه شما نموده یادرآینده به شما خواهدکرد ؟ (کلاس درچه مواردی مفیدواقع شده است ؟)

.......................................................................................

آزمون ترم آموزش مفاهیم (1)

1-ازبین  کلمات وعبارات داده شده مفهوم و اصل را با بیان دلیل مشخص کنید.همه مربیان کودک به کودکان علافمندند- مادر– دوستی پایدار – ایران کشوری وسیع و باستانی است – دوستی – کلاس درس مفاهیم .      (75/1) 

2    یک مفهوم ترکیبی ، غیرترکیبی ورابطه ای خارج ازجزوه ارائه نمایید و ازهریک دوصفت ویک ارزش مربوط به هر صفت نام ببرید  .     (75/3)

3      درباره کاربرد"طرحواره های ذهنی " در آموزش ویادگیری ، به همراه مثال های عینی ، بحث نمایید.              (2)

4      درآموزش با کیفیت وکارآیی مناسب  مفاهیم واصول دردوره پیش دبستانی به چه نکاتی بایدتوجه داشت ؟

  (توضیح مفصّل)                                                                                             (3)

5      مراحل آموزش مفهوم  را به ترتیب با  ارائه مثالی غیرازجزوه تشریح نمایید .(نام بردن امتیازی ندارد)          (5/3)

6      یک یا دو مفهوم نزدیک به هم ازمفاهیم علوم تجربی انتخاب و به طورمختصر آموزش دهید .     (5/2)

7      یک یا دو مفهوم مفهوم ومهارت نزدیک به هم ازمفاهیم ومهارتهای  علوم اجتماعی انتخاب و به طورمختصرآموزش دهید     (5/2)

8       فرایندرابه بیان شخصی تعریف و درموردمهارتهای فرایندی درعلوم تجربی مفصل بحث نمایید .     (4)

9      دوموردازمشکلات مراکزومربیان محترم پیش دبستانی درزمینه آموزش مفاهیم ، اصول وموضوعات و

         مطالب علمی راعنوان نموده ، باتوجه به مطالب آموخته شده دراین درس ، راه حل ارائه دهید .    (2)

10      درآموزش مفاهیم علوم تجربی واجتماعی چه اهدافی موردتوجه است؟باچه روش هایی می توان به آن رسید؟    (3)

11       شرکت درکلاس آموش مفاهیم ویادگیری اطلاعات ومهارتهای مربوط به آن درچه مواردی مفیدواقع شده یا خواهد   

     شد؟ (نقدوتحلیل فعالیت های انجام شده درطول ترم )             (5/1)

.........................................................................................

سوالات درس :  آزمون پایانی آموزش مفاهیم (1)        نیمسال :  اول       سال 88-87      

1- بیشترین  تلاش مربی در آموزش مفاهیم و محتوا به کودکان دوره پیش دبستانی  باید بر محور چه مواردی انجام شود ؟       (2) 

 2-  دو نمونه مفهوم غیر لز مفاهیم اشاره شده در جزوه  همراه با صفات وارزش های آن ها نام ببرید . تحلیل و تشخیص این صفات و ارزش ها چه ارتباطی با آموزش پیدا می کند ؟     (3)

3-شما به عنوان مربی چه اصولی را در آموزش مفاهیم و محتوا در دوره پیش دبستانی در نظر می گیرید؟     (5/2)

4-یک سلسله مراتب در مورد دانش و اطلاعات انسانی از آموخته های شخصی خود ارائه کنید . توضیح هرقسمت ضروری است.           (3)

5- مفهوم و اصل را با یکدیگر مقایسه کرده ، تعریف جدیدی غیر از آن چه در جزوه آمده ارائه کنید .          (3)

6-یک یا دو مفهوم نزدیک به هم ازمفاهیم علوم تجربی انتخاب و به طورمختصر آموزش دهید .     (3)

7- یک یا دو مفهوم ومهارت نزدیک به هم ازمفاهیم ومهارتهای  علوم اجتماعی انتخاب و به طورمختصرآموزش دهید . (3)

8-درزمینه ی اهداف و فعالیت های مناسب در دوره ی  پیش دبستانی بحث کنید.        (5/2)

9-در مورد نقش آموزش دهندگان در هدایت و شکل دهی ادراک یادگیرندگان ، مفصل بحث فرمایید .        (3)

10-در رابطه با ارزشیابی همسو با آموزش فعال و تولید مفهوم به وسیله یادگیرندگان  تو ضیح کامل ارائه نمایید .        (3)

 11- کلاس آموزش مفاهیم  با همه ی اجزاء و فعالیت هایش ، چه قوتها و کاستی هایی داشته است ؟ تحلیل جامع  و سطح بالا (2)    با آرزوی سربلندی     رمضان زاده

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 8:50  توسط باقررمضان زاده  |